O projektu

section-cover

Спровођење двогодишњег твининг пројекта „Унапређење управљања шумама у Србији као допринос ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове“ који финансира Европска унија започело је 11. јануара 2021. године. Овај пројекат спроводи конзорцијум који чине Аустрија и Словачка заједно са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управом за шуме, као институцијом корисницом. Партнери на пројекту су Аустријски савезни завод за шуме и Аустријски истраживачки центар за шуме, Савезно министарство пољопривреде, региона и туризма Аустрије, Аустријске савезне шуме, Аустријска агенција за животну средину, Министарство пољопривреде и руралног развоја Словачке и Национални шумарски центар Словачке. Циљ пројекта је пружање подршке Републици Србији у јачању капацитета шумарског сектора и помоћи партнерима у даљем усаглашавању прописа и спровођењу обавеза које произилазе из стандарда ЕУ у области шумарства и сродних области. Подршка се првенствено односи на тржиште дрвета, информациони систем за субвенције у шумарству, еколошку мрежу Натура 2000 и коришћење дрвета и других шумских производа у биоекономији. Главним приоритетима, капацитетима и изазовима одрживог управљања шумама приступиће се интердисциплинарно, развијањем политике засноване на доказима која је у складу са обавезама Србије према ЕУ. Пројекат ће допринети ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове уз поштовање начела Европског зеленог договора. Овај твининг пројекат у потпуности подржава стратешки циљ Владе Републике Србије да обезбеди регулаторни, институционални и економски оквир за успостављање одрживог управљања шумама.

Активности које се спроводе у оквиру компоненти пројекта допринеће побољшању управљања шумама у Србији и бавити се свеобухватном секторском политиком како би се обезбедила отпорност шума на климатске промене.

Компонента 1: Процена и унапређење тренутне политике и административних капацитета у сектору шумарства у Србији

Биће спроведена процена актуелне политике и административних капацитета у сектору шумарства. Стручњаци ће развити „мапу пута“ за национални шумарски програм и проценити потребе за обуком. Капацитети ће се градити кроз обуке и студијске посете шумарских стручњака.

Компонента 2: Процена и унапређење постојећег система финансирања у сектору шумарства

Процениће се и унапредити система субвенција у сектору шумарства. Биће успостављен савремени информациони систем за онлајн управљање субвенцијама, док ће структура базе података бити прилагођена потребама корисника.

Компонента 3: Процена и усклађивање важећег законодавства у области трговине дрветом са захтевима ЕУ

Законодавство у области трговине дрветом биће усклађено са захтевима ЕУ. То ће се постићи одговарајућом проценом тренутне ситуације по питању сече и трговине дрветом у Србији, теренским посетама и обуком инспектора, студијама случаја, анализом недостатака важећих правних прописа, студијским посетама и израдом закона и подзаконских аката.


Sektor
  • Zaštita životne sredine
  • Poljoprivreda i hrana
EuropeAid referenca
169457
Komponente
  • Компонента 1: Процена и унапређење тренутне политике и административних капацитета у сектору шумарства у Србији
  • Компонента 2: Процена и унапређење постојећег система финансирања у сектору шумарства
  • Компонента 3: Процена и усклађивање важећег законодавства у области трговине дрветом са захтевима ЕУ
Grad / Region
Србија
EU donacija
1.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 27 - Životna sredina
Vreme implementacije
Januar 2021. - Januar 2023.
Korisnik
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за шуме
Implementiran od strane
Аустријски савезни завод за шуме и Аустријски истраживачки центар за шуме, Савезно министарство пољопривреде, региона и туризма Аустрије, Аустријске савезне шуме, Аустријска агенција за животну средину, Министарство пољопривреде и руралног развоја Словачке и Национални шумарски центар Словачке